Vocational center

Het oprichten van een beroepsschool en een trainingscentrum zodat de niet schoolgaande jeugd en weduwen een beroep kunnen aanleren teneinde in hun eigen behoeften en dat van hun gezin (indien van toepassing) kunnen voorzien. De weduwen zijn er door de slachtpartijen van Boko Haram (hun echtgenoten hadden de keuze tussen ofwel meevechten met hen ofwel vermoord worden).

         Ze zijn kwetsbaar voor seksuele uitbuiting omdat ze geen opleiding hebben genoten (hun echtgenoten voorzagen in het onderhoud).
Jeugd, wezen die op straat leven zonder doel, zonder onderdak, zonder vooruitzicht, zijn een al te gemakkelijke prooi voor dieven- en terreurbendes en een aanleiding tot meer geweld.
De eigenwaarde van de jeugd werd hen afgenomen, alle onderwijs werd stopgezet. Boko Haram staat voor: neen aan Westerse educatie.
Andere jeugd die momenteel verblijft en naar school gaat in het Wurin Alheri Center, maar die jarenlang geen onderwijs hebben genoten, zullen bijkomend beroepsonderwijs krijgen in avondschool.
Dit trainingscentrum zal helpen bij de heropbouw van vertrouwen en vrede tussen de gemeenschappen Du, Bisichi, Barkin Ladi en Bokos, vertroebelde regio’s in het Plateau district en binnen het bredere Noord-Oosten van Nigeria.

Het financieel onafhankelijk maken van jeugd leidt er toe dat deze niet op straat blijven rond hangen en in de criminaliteit terecht komen. Het financieel onafhankelijk maken van de weduwen zodat deze niet, door geldgebrek, seksueel en/of economisch worden uitgebuit, zoals momenteel gebeurt. Het financieel onafhankelijk maken van de weduwen, zodat ze hun kinderen naar school kunnen sturen waar ze, op hun beurt, hun talenten kunnen ontwikkelen en een eigen beroep aanleren om in hun behoeften te kunnen voorzien. Bekwaamheden ontwikkelen zodat de vernielde maatschappij kan heropgebouwd worden.
De doelstelling kan in de volgende punten worden samengevat:
1. Het verminderen van de armoede in de gemeenschap door een inkomen te genereren voor kwetsbare jongeren.
    (Deze zijn kwetsbaar omdat ze een gemakkelijke prooi vormen voor rekruteerders voor dieven- en moordbendes.)
2. Het opbouwen van vrede wordt bevorderd doordat jongeren uitgerust worden om hun toekomst tegemoet te zien. De hopeloze moedeloosheid en uitzichtloosheid van de jeugd dat hen in geweld drijft wordt beantwoord door een hoopvolle toekomst.
3. Het bieden van een mogelijkheid tot verwerven en opbouwen van een inkomen voor de extreem kwetsbare groep van weduwen en jonge meisjes die aan een verschrikkelijk risico van seksueel geweld zijn blootgesteld wanneer ze niet in eigen financi?le behoeften kunnen voorzien.
4. Materiële heropbouw van de leefgemeenschap.
5. Door de handen in elkaar te slaan en samen te bouwen wordt er ook gebouwd aan een hoopvolle toekomst