Wat willen we er realiseren?

Omschrijving van de situatie:

Dit project richt zich op het voorzien van water en toiletten voor een leefgemeenschap Goshi. Deze leefgemeenschap behoort tot de allerarmste bevolking en heeft geen aanvaardbare toegang tot water. In het regenseizoen ontstaan enkele vervuilde waterplassen en gevulde putten. Door gebrek aan toiletten gaan de mensen in the bush.

 De meeste mensen beredderen zich door enkele geiten of koeien te houden. Het grootste gedeelte van het jaar moeten ze water halen op erg grote afstand. Deze grotere reserve (een  waterplas door het aanleggen van een kleine dam) is bevuild: dieren komen er drinken en de jerrycans voor huishoudwater en zelfs drinkwater worden ook met dit water gevuld. Darmklachten en ziektes zijn frequent. Er is een slechte gezondheidsgraad en geen medische voorzieningen binnen direct bereik. Door gebrek aan gevarieerde voeding worden ziekte en verzwakking in de hand gewerkt.

Naast het houden van enkele geiten of koeien zoeken de mensen toch een bestaan en worden illegaal bomen en bossen gekapt. Door deze ontbossing ontstaat nog een sterkere verstoring van de regenval en het water evenwicht. Watervoorziening wordt door de lokale bevolking als het hoofdprobleem genoemd. Het zoeken naar water domineert hun leven. Vrouwen en kinderen en ook wel mannen worden opgeslorpt door deze zoektocht naar water. Kinderen gaan vaak niet naar school, slechts 1 op de 2 kinderen gaat naar school, en enkel ‘primary school’, met ongeletterdheid tot gevolg. Bij het prospectiebezoek in juni 2019 vertelden ze ons dat wij de eerste blanken zijn die hun leefgemeenschap bezoeken. Af en toe wordt voedsel in trucks aangevoerd om de hongersnood te verhelpen, maar er is geen structurele hulp en opbouw van de maatschappij. De streek is gekend als een erg droge streek (the desert of Goshi) en werkende putboringen heel schaars. Er zijn er geen in Goshi area.

Doelstelling van het initiatief: 

gemeenschap voorzien van water :

De algemene doelstelling is om door veilig en betaalbaar water voor iedereen  de levensstandaard te verbeteren; het versterken van hun eigen mogelijkheden (capaciteitsopbouw): eigen voedselproductie, toegang tot onderwijs, betere gezondheidstoestand door verbeterde hygiëne, en dit door het verstrekken van drinkwater, maar ook sanitaire voorzieningen met gelijke toegang voor iedereen.

De specifieke doelstellingen om dit doel te bereiken zijn :

1.het voorzien van water van verschillende oorsprong dat ook hernieuwbaar is. Dus het voorzien van regenwateropvang en stockage alsook het voorzien van proper grondwater (boorputwater). Bijkomend zal er ook een bestaande waterpoel uitgebreid worden. Hierdoor bekomen we veilig en betaalbaar water. Dit water willen we voorzien op aanvaardbare afstand van elke bewoner en toegankelijk voor elke bewoner. Het regenwater wordt dus op vele verschillende plaatsen , in elke homestead, opgevangen en gestockeerd, en het putwater wordt over de grotere afstanden verdeeld via leidingen, en zo nodig op elke locatie opgeslagen zodat iedereen er toegang toe heeft.

2. verbeteren van de hygiëne in het huishouden. Door het ter beschikking stellen van proper water voor hygiëne bestrijden we ook ziekte.

3.Door water dichterbij te brengen, komt er tijd en energie vrij voor opbouw zoals eigen voedselproductie. Het opstarten en aanleren van waterbesparende landbouwtechnieken zal dit ondersteunen.

4. Het behouden van een propere omgeving en het vermijden van contaminaties door het voorzien van toiletten.

5. de verantwoordelijkheid van alle betrokkenen verhogen, zowel de lokale bevolking, maar ook de lokale besturen en overheden.

Verwachte resultaten :

  1. Iedere inwoner heeft op minder dan 1 km afstand van zijn woonplaats toegang tot proper, veilig en betaalbaar water.
  2. Iedere bewoner beschikt over een basishoeveelheid water voor verantwoorde huishoudelijke hygiëne.
  3. Elke homestead doet aan landbouw voor de eigen bevolkingsgroep, en dit op een waterbesparende manier.
  4. Elke homestead beschikt over degelijke toiletten voor mannen en vrouwen, alsook de 3 scholen.
  5. De sanitaire voorzieningen worden onderhouden en de waterverdeling wordt georganiseerd, zodat iedereen toegang heeft.
  6. De samenwerking en participatie van alle partijen, d.w.z. lokale bevolking op homestad niveau, het lokaal bestuursniveau en het overheidsniveau, leidt tot een opbouwende versterking van de bevolking en dus een breder draagvlak.
  7. Op homestead niveau zijn de mensen opgeleid tot een efficiënt watergebruik en de kwaliteit van het water en de installatie worden op geregelde tijdstippen getest en zo nodig aangepast.

Concrete aanpak waterschaarste en verdeling water :

Momenteel hebben mensen geen putwater en geen regenwater. Ze zijn afhankelijk van het water dat op de grond valt en door fecale besmetting, door gebrek aan toiletten, vervuild wordt. De mensen gaan water halen in een op 12 tot 17 km verderaf gelegen waterplas die ontstaat door een kleine dam. In deze plas komen de dieren tevens drinken en vullen de mensen hun jerrycans.

 huidige watervoorziening

Vrouwen op weg om water te   halen. 17 km verwijderd van hun woonplaats

Dieren drinken uit dezelfde watervoorziening. Hier halen mensen hun vuil water. Dit water is onveilig als drinkwater.

Ook kinderen worden ingeschakeld in het bijhalen van het water.

Door het aanbrengen van dakgoten in elke homestead en het opvangen van regenwater in watertanks, zal elke inwoner op een afstand van minder dan 1 km proper water kunnen halen. Er worden 30 tanks van 10.000 liter voorzien waardoor gemiddeld op 1 kilometer afstand van elke woning een waterpunt is. Gemiddeld betekent dit dat een 100 tal mensen zich bevoorraden per tank. Gedurende het regenseizoen zullen deze tanks steeds voldoende bijgevuld worden zodat elke persoon zeker over 20 liter zal beschikken en er ook water overblijft voor hygiëne, irrigatie en andere doeleinden. Dit is dan proper water. Dit betekent reeds de helft van het jaar een degelijke oplossing. Zo nodig kan nog worden aangevuld met putwater.

Door het voorzien van een boorput en het met interval oppompen en verbinden van de boorput met deze watertanks, in combinatie met het water uit de uitgediepte poel, zullen ze ook op andere momenten (droogseizoen) over water beschikken. Er zal een pomp geïnstalleerd worden die ook – door het gebruik van een batterij- ’s nachts kan blijven oppompen. Het geologisch onderzoek verwachte dat een debiet gehaald kan worden van minimaal 15 tot 20 liter per persoon, in het droog seizoen. Na de boring blijkt deze hoeveelheid lager te liggen.

Bij de putboring blijkt dat het water tamelijk zout is en de hoeveelheid op te pompten water zijn beperkingen zal hebben. Dit hebben we ook geverifieerd bij ons bezoek in maart 2020 en besproken met de geoloog en het waterdepartement. Een oplossing zou hier kunnen zijn om een bestaande waterpoel uit te diepen en de capaciteit te verhogen van 3.000 m3 naar een 18.000 m3. Deze reserve zou ook een gedeeltelijke oplossing kunnen zijn voor het overbruggen van lange droge periodes, soms langer dan een jaar.

Dit werd besproken met een lokale parlementair Hon Teddy Mwambire, die ons project sterk genegen is en het lokale waterdepartement. Zij hebben hiervoor onze steun toegezegd en willen ons met onze aanpak ook ondersteunen.

Iedere persoon zal toegang krijgen door deze geografische verspreiding van de watertanks. Op directe wijze worden hierdoor 3900 mensen ( = de populatie van Goshi leefgemeenschap) van water voorzien. Er wordt verwacht dat ook uit de omliggende leefgemeenschappen water bijgehaald zal worden, zodat er nog enkele honderden mensen extra voordeel uithalen. De verandering, de opleiding , de vernieuwde landbouwtechnieken, de toiletbouw,… zullen uitgedragen worden naar de omliggende gemeenschappen waardoor op termijn duizenden mensen zullen beïnvloed worden in hun levensstijl. In de eerste tijd wordt dit verwacht voor de Bamba regio: 20 000 mensen. In verdere fase de Ganze regio: 132 000 mensen.

  • Voorzien van de nodige toiletten :

Er werden voorheen door een externe organisatie putten gemaakt nabij elke woning om een toilet te bouwen. (foto) De toiletten werden echter niet gebouwd. Wij zullen de toiletten boven deze putten bouwen zodat er gebruik gemaakt kan worden van ‘pitlatrines’. Momenteel gaan deze mensen in ’the bush’. Oudere mensen die niet ver kunnen stappen wachten tot het donker is en doen dan hun behoefte dichtbij de woningen, met erge bevuiling door  fecaal materiaal , ook bij regenval, van de locaties.  In het regenseizoen zijn de ondiepe waterputten vaak bevuild door menselijke ontlasting.

  • bouwen van de school :

Bij het doorkruisen van het gebied, werden we ook naar de ‘community’ school gebracht. Er zijn wel een aantal publieke scholen in de (verdere) omgeving, maar de bouw van deze school ziet de gemeenschap als een noodzaak, en wel om 2 redenen. Enerzijds is de afstand voor de kleinsten naar zo’n publieke school te ver en anderzijds is de aanschaf van een uniform en schoenen voor velen niet betaalbaar. In Kenia is de lagere school, gratis maar de kinderen moeten wel een uniform kopen en schoenen dragen. Als je dit niet kunt betalen, gaan je kinderen niet naar school.ren niet naar school.

Door de gemeenschap werd centraal in deze omgeving een school gebouwd met een tweetal klassen. De leraars worden door het ministerie betaald.

Doordat dit een ‘mudhouse’ is, zijn er op regelmatige basis herstellingen nodig en hebben ze ook veel problemen tijdens het regenseizoen. De aarden vloer wordt slijk en door het wegstromen van het slijk in de wanden, is er regelmatig ook regeninval. De school was in feite een bouwval, waar de leraars met beperkte middelen (klein bord, geen bankjes voor de kinderen, onvoldoende lesmateriaal) de kinderen kennis bijbrengen.

Nu blijkt dat deze school reeds werd herbouwd door de organisatie worldvision. We hebben met deze organisatie ook contact opgenomen en hun lokale projecten besproken. In het kader hiervan werd er ook een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Zo werd overeengekomen dat we, mits overleg en transparantie, hun projecten mogen aanvullen. In het kader hiervan, zal door ons, voor de school in Midzedini elektriciteit voorzien worden via zonnepanelen en er gezorgd worden voor de regenwateropvang.

Er waren een 200-tal leerlingen. Er zijn 3 klassen waarbij er gemiddeld een 55 kinderen in de klas aanwezig zijn. De derde klas werd gegeven in de schaduw van een boom. Er zijn 97 meisjes en 103 jongens. 278 kinderen gaan niet naar school.

De grond waarop er gebouwd werd is eigendom van de gemeenschap en het gebouw werd aan hen worden overgedragen.

Voor de productie van de bankjes werd er contact opgenomen met een nabijgelegen gevangenis. Als zij die bankjes in hun atelier kunnen bouwen, is dit voor hen een bron van inkomsten.

Uiteraard kijken we ook naar fondsen voor beter lesmateriaal.

  • Verbetering landbouw en herstel natuur :

Landbouw :

Er zal gewerkt worden met landbouw die zo weinig mogelijk water vergt.

Er wordt hen aangeleerd dat water een kostbaar goed is, waar spaarzaam mee moet worden om gegaan en dat afvalwater geen wegwerpproduct is, maar in de meeste gevallen gebruikt kan worden voor irrigatie.

Deze landbouwmethode die aan hen zal aangeleerd worden door het ‘A Rocha’ team Kenya (die deel uitmaakt van de internationale A Rocha groep)  is succesvol. We hebben tijdens de prospectiereis mogen vaststellen dat de maïs bij hen manshoog stond, waar de andere maïs in de omgeving nog maar kniehoog stond.

Het§ watergebruik word beperkt door tijdig de grond voor te bereiden en te zaaien. De grond en het zaaien moet gereed zijn voor de eerste regenval, waar het ginds de gewoonte is om maar te zaaien als het begint te regenen, Gestructureerd te werken (juiste zaaiafstand, teeltwisseling, grootte van percelen,…) en de bodem nooit onbedekt laten (de plantenafval wordt niet aan de dieren gegeven, maar op het land gelaten). Dit laatste heeft als gevolg dat er automatisch gecomposteerd wordt (eventueel aangevuld met beperkte kunstmest) en de bodem hierdoor ook vochtiger blijft (minder verdamping, bodem blijft vochtig, minder water nodig voor planten).

Ook de schade door kaalvreet aan de gewassen wordt hierdoor verminderd.

Voor deze landbouwmethode worden de nodige eenvoudige hulpmiddelen ter beschikking gesteld (de huidige werktuigen, meetdraad,?).

Er werd afgesproken dat de beste landbouwers uit deze gemeenschap kennis kunnen maken met deze landbouwmethode. Ter plaatse worden ze ook ondersteund door specialisten tot ze het systeem onder de knie hebben. Deze landbouwers zullen de voortrekkers worden en ook de experts voor de anderen worden.

De experts leren hen ook om het nodige zaaigoed over te houden voor de volgende oogst. Nu is het de gewoonte om alles op te gebruiken en er wordt pas zaaigoed aangekocht op het moment dat het regent, waardoor kostbare tijd verloren gaat.

De kosten voor deze ondersteuning worden ook door ons gedragen.

Om hierover meer informatie te hebben zijn we ten rade gegaan bij de organisatie ‘A Rocha’ Kenya (https://www.arocha.org/en/a-rocha-kenya/) die zich bezig houdt met conservatie van de natuur en die ook expert is op het gebied van lokale landbouw.

Ecologische aanpak :

Het gebied zou vroeger bosrijk geweest zijn (droogbos). De bomen werden echter gekapt om te dienen als houtskool voor de inwoners van Mombasa, zodat er momenteel bijna enkel nog struikgewas rest. Dit heeft als gevolg dat het water minder in de bomen wordt gehouden en er ook minder neerslag wordt aangetrokken.

Doordat er enkel landbouw kan worden gedaan op zeer beperkte wijze, gaan de mannen (om toch een klein inkomen te verwerven om voedsel en water te kopen) naar verder afgelegen bossen om hout te kappen en hiervan houtskool te maken. Dit is op vandaag verboden, maar nood breekt wet. Deze houtskool wordt dan verkocht.

De area chief is er van overtuigd dat, als het beschikbare water er is en de landbouwkwaliteit verbetert, de nood veel kleiner zal zijn om bomen te kappen.

We plannen in volgende fase bovendien nieuwe bosaanleg. Hiervoor werd er ook overleg gepleegd met A Rocha en het lokale departement van water dat hiervoor ook verantwoordelijk is.